வியாழன், 4 ஜூன், 2015

சேலம் மாவட்டத்தில் மன்னர்கள் வாரியாக கல்வெட்டு விவரம்

சேலம் மாவட்டத்தில் மன்னர்கள் வாரியாக கல்வெட்டு விவரம்

சோழர்கள் ஆட்சி காலம் --------------------------------90 கல்வெட்டுகள்
பாண்டியர்கள் ஆட்சி காலம் -----------------------------57 கல்வெட்டுகள்
விஜயநகர ஆட்சி காலம் ------------------------------ 63 கல்வெட்டுகள்


ஓய்சாளர்கள் ஆட்சி காலம் ------------------------------ 10 கல்வெட்டுக்கள்
கொங்கு சோழர்கள் ஆட்சி காலம் -------------------- 4 கல்வெட்டுக்கள்கொங்கு பாண்டியர்கள் ஆட்சி காலம் ------------- 2 கல்வெட்டுக்கள்


இவற்றில் சோழர்களில் முதலாம் இராசேந்திரன், மூன்றாம் குலோத்துங்கன் காலத்திய கல்வெட்டுகள் அதிகம் உள்ளன..
பாண்டியர்களில் முதலாம் சடையவர்ம சுந்தர பாண்டியன், இரண்டாம் சடைய வர்ம சுந்தர பாண்டியன் கல்வெட்டுக்கள் அதிகம் உள்ளன..
விசய நகர பேரரசின் கல்வெட்டுக்கள் கி.பி. 16,17 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் அதிகம் உள்ளது
.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக